INTERNETO SVETAINĖS AUTOPUBLIC.LT  - AUTOPUBLIC.ORG NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiose elektroninės prekybos platformos AutoPublic.lt - AutoPublic.org (toliau – AutoPublic.lt) naudojimo taisyklėse (toliau – Naudojimo taisyklės) išdėstytos nuostatos, kurios apibrėžia AutoPublic.lt naudojimo tvarką, Pardavėjo ir Pirkėjo įsipareigojimus, teises, pareigas bei atsakomybes. Naudojimo taisyklėse taip pat įtrauktos nuostatos dėl asmens duomenų apsaugos bei slapukų naudojimo.

1.2. Naudodamasis AutoPublic.lt - AutoPublic.org, Pardavėjas ir Pirkėjas automatiškai sutinka su žemiau išdėstytomis Naudojimo taisyklių sąlygomis.

1.3. Visos AutoPublic.lt autorių teisės priklauso UAB Merstoja (toliau – Paslaugų teikėjas), įmonės kodas 302664832, adresas Pramonės g. 7, Telšiai LT-87101, įmonė registruota LR juridinių asmenų registre. Paslaugų teikėjas kartu yra AutoPublic.lt tvarkytojas ir administratorius.

1.4. Šios Naudojimo taisyklės nustato bendrąsias AutoPublic.lt sudaromų pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.

1.5. Šio Susitarimo nuostatos neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

1.6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.6.1. Tiekėjas – https://AutoPublic.lt tvarkantis ir administruojantis, taip pat teikiantis kitas, su naudojimusi https://AutoPublic.lt susijusias, paslaugas asmuo.

1.6.2. Vartotojas – asmuo, norintis peržiūrėti Skelbimą, įsigyti parduodamas prekes ar bet kokia kita forma naudojantis https://AutoPublic.lt.

1.6.3. Prekė – naudotos ir naujos automobilių detalės, aksesuarai ir kitos dalys.

1.6.4. Skelbimas – Tiekėjo skelbimas apie siūlomas prekes.

1.6.5. Tikrasis pardavėjas – asmuo, kuris yra prekės pardavėjas ir/ar savininkas.

 

2. APIE AutoPublic.lt

2.1. AutoPublic.lt yra elektroninė parduotuvė, kuri leidžia siūlyti, parduoti ir pirkti naudotas, naujas automobilių dalis. AutoPublic.lt elektroninėje parduotuvėje parduoti Prekes gali tik tie subjektai, kurie pagal atskirą sutartį su Paslaugų teikėju naudoja papildomą verslo valdymo sistemą autoelastic.eu (toliau – Pardavėjai).

2.2. AutoPublic.lt naršyti, peržiūrėti publikuojamas prekes ir jas pirkti gali bet kurie fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – Pirkėjai). Pirkėjais šiose Naudojimo taisyklėse yra vadinami tiek prie AutoPublic.lt prisiregistravę (susikūrę paskyrą), tiek neprisiregistravę AutoPublic.lt lankytojai. Pardavėjai ir Pirkėjai kartu šiose Naudojimo taisyklėse toliau gali būti vadinami Naudotojais. Naudotojai bet kokiu būdu ar forma naudojantys AutoPublic.lt, išreiškia sutikimą su visomis šių Naudojimo taisyklių nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Asmenys, kurie nesutinka su visomis ar dalimi Naudojimo taisyklių nuostatų, neturėtų naudotis AutoPublic.lt ir joje naršyti.

2.3. Paslaugų teikėjas atlieka tik tarpininko vaidmenį, jam nepriklauso prekės, kurios yra publikuojamos ir parduodamos AutoPublic.lt. Paslaugų teikėjas, tvarkydamas ir administruodamas AutoPublic.lt, tik sudaro technines priemones Pardavėjams publikuoti prekes ir Pirkėjams jas įsigyti. Paslaugų teikėjas neatstovauja Pardavėjams, prekių gamintojams ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Už prekių egzistavimo faktą, jų kokybę, saugumą ir teisėtumą, jų aprašymus AutoPublic.lt, tinkamos kainos nustatymą, atsiliepimų bei komentarų tikslumą ir teisingumą yra atsakingas Tikrasis Pardavėjas.

2.4. Atsižvelgiant į tai, jog AutoPublic.lt nuolat keičiasi ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį ir saugesnį svetainės naudojimą, Paslaugų teikėjas turi teisę keisti AutoPublic.lt Naudojimo taisyklių sąlygas, teikiamų paslaugų spektrą bei jų apmokestinimą. Apie esminius Naudojimo taisyklių pakeitimus (pvz. papildomų paslaugų atsiradimą, paslaugų apmokestinimo pakeitimus) Pardavėjai bus informuojami elektroniniu paštu. Pirkėjų naudojimasis AutoPublic.lt po pakeitimų automatiškai reikš jų sutikimą su pakeistomis Naudojimo taisyklių nuostatomis.

2.5. Susitarimas dėl AutoPublic.lt Naudojimo taisyklių laikymosi yra sudaromas elektronine forma. Paslaugų teikėjas vadovaujasi Lietuvos Respublikos teise ir Lietuvos Respublikos teisės aktų (įskaitant Civilinį kodeksą, Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kt. teisės aktų) nuostatomis.

 

3. BENDROSIOS PIRKĖJŲ IR PARDAVĖJŲ PAREIGOS

3.1. Sutikdamas su AutoPublic.lt Naudojimo taisyklėmis, Pirkėjas įsipareigoja:

3.1.1. nepažeisti teisės aktų nuostatų, trečiųjų šalių teisių, AutoPublic.lt Naudojimo taisyklių;

3.1.2. nesinaudoti AutoPublic.lt, jei Naudotojas nėra veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir turintis visus įgaliojimus bei teises sudaryti ir vykdyti sandorius arba šių Naudojimosi taisyklių pagrindu yra sustabdyta teisė naudotis AutoPublic.lt;

3.1.3. laiku sumokėti nustatytą sumą už įsigyjamą prekę, nebent yra pagrįsta priežastis to nedaryti (pvz., Pardavėjas pakeitė prekės aprašymą, po to, kai prekė buvo parduota, dėl techninių klaidų buvo pateikta neteisinga prekės aprašymo informacija arba Pirkėjas negali susisiekti su Pardavėju);

3.1.4. laiku, per 7.2 ir 8.3 punktuose nurodytą terminą, atsiimti apmokėtą ar per AutoPublic.lt rezervuotą prekę;

3.1.5. prieš įsigyjant prekę, atidžiai perskaityti visą Skelbime pateiktą informaciją apie parduodamą prekę, jos galutinę kainą ir ją sudarančius mokesčius bei kitą informaciją, o kilus neaiškumų ar klausimų – papildomai turi kreiptis į Tiekėją, jo nurodytais kontaktais;

3.1.6. pranešti Paslaugų teikėjui, jei Pardavėjas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ar kitaip pažeidžia Pirkėjo teises ar teisės aktų reikalavimus;

3.1.7. vykdyti kitas pirkėjo pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Sutikdamas su AutoPublic.lt Naudojimo taisyklėmis, Pardavėjas įsipareigoja:

3.2.1. nepardavinėti padirbtų prekių, nesiūlyti prekių, kurios pagamintos ar į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtos pažeidžiant prekių ženklų intelektinės nuosavybės teises, kitaip nepažeisti trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių (įskaitant autorių teises, teises į prekių ženklus, dizainą, patentus ir kt.) ar bet kokių kitų trečiųjų asmenų teisių;

3.2.2. parduoti tik kokybiškas, teisėtai įsigytas ir Skelbimo aprašymą atitinkančias prekes, taip pat, tik tas prekes, kuria realiai turi savo sandėlyje. Atsakyti dėl prekių kokybės trūkumų, ar kitų neatitikimų pagal šias taisykles ir/ar teisės aktus. Visos pretenzijos dėl bet kokių prekių trūkumų, netinkamos informacijos apie prekes ar kitų neatitikimų ar pažeidimų nukreipiamos tiesiogiai į Pardavėją;

3.2.3. laiku paruošti prekę surinkimui ar atsiėmimui, nebent yra pagrįsta priežastis to nedaryti – Pirkėjas pažeidžia ar nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba papildomai Skelbime numatytų sąlygų, arba neįmanoma su juo susisiekti;

3.2.4. nemanipuliuoti prekės kaina, jokiais būdais ir priemonėmis netrikdyti kitų Pardavėjų pardavimų;

3.2.5. nesiimti jokių veiksmų, kurie gali pakenkti Pirkėjų atsiliepimų ir pardavimų reitingavimo sistemai;

3.2.6. nenaudoti Pirkėjų kontaktinės informacijos, kitais nei prekių pardavimo, pirkimo ar išsiuntimo tikslais;

3.2.7. vykdyti kitas pardavėjo pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.3. Naudotojai (tiek Pirkėjai, tiek Pardavėjai) taip pat įsipareigoja:

3.3.1. neperduoti AutoPublic.lt Naudotojo paskyros arba prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims, užtikrinti šių duomenų konfidencialumą ir saugumą;

3.3.2. neatlikti jokių veiksmų, kurie sukeltų grėsm ę AutoPublic.lt svetainės ir jos duomenų bazės saugumui, neplatinti informacijos, kuri savyje turi virusų ar kitų kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų AutoPublic.lt veikimą, dėl kurių būtų padaryta žala kitiems Naudotojams, Paslaugų teikėjui ar jų turtui;

3.3.3. jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti AutoPublic.lt teikiamų paslaugų, neskelbti, neįkelti jokios reklamos, grandininių laiškų, neperparduoti įsigytų prekių;

3.3.4. nenaudoti AutoPublic.lt neteisėtai veiklai ar sukčiavimui, nesiūlyti įsigyti daiktų, kurių prekyba draudžiama ar ribota;

3.3.5. laikytis kitų šių Naudojimosi taisyklių nuostatų ir įpareigojimų;

3.3.6. atlyginti Paslaugų teikėjo patirtus nuostolius, jei tokie kyla dėl Naudotojo kaltės.

 

4. SKELBIMŲ TALPINIMO REIKALAVIMAI

4.1. Pardavėjas, norėdamas viešinti Skelbimus, pagal atskirą sutartį su Paslaugų teikėju naudoja papildomą verslo valdymo sistema autoelastic.eu (toliau – Pardavėjai).

4.2. Skelbime nurodytos prekių kainos (toliau vadinama https://AutoPublic.lt kaina) susideda iš dviejų dalių:

4.2.1. Tikrojo pardavėjo nurodytos prekių kainos (toliau vadinama Prekės kaina);

4.2.2. Tiekėjo atlyginimo už paslaugas, kuri sudaro nuo 1% iki 30% procentų nuo Prekės kainos (toliau vadinama Tiekėjo atlyginimas). Tiekėjo atlyginimas skirtas padengti Tiekėjo, vykdant Vartotojo užsakymą, patirtoms išlaidoms (įskaitant, bet neapsiribojant pavedimo mokesčių, svetainės administravimo, prekės pristatymo pirkėjui išlaidas ir kt.) padengti.

4.3. Viešindamas Skelbimą AutoPublic.lt Pardavėjas sutinka laikytis šių Naudojimo taisyklių, teisės aktų reikalavimų, sąžiningos verslo praktikos ir įsipareigoja:

4.3.1. publikuoti Skelbimus tik atitinkamose ir tam skirtose AutoPublic.lt Skelbimų kategorijose;

4.3.2. pateikti tikslią, aiškią, išsamią ir teisingą informaciją apie parduodamą prekę, taip pat neskleisti jokios diskriminuojančios, šmeižiančios ar kitaip teisės aktų reikalavimus pažeidžiančios informacijos;

4.3.3. nepublikuoti Skelbimo komentaruose kitų prekių ar paslaugų, nei nurodyta pagrindinėje Skelbimo informacijoje;

4.3.4. įkelti ryškias ir kokybiškas nuotraukas, vaizduojančias tik siūlomą prekę, nuotraukų fonas turi būti baltas, į nuotraukos vietą nekelti logotipų ir kitų grafinių vaizdų ar užrašų. Draudžiama įkelti nuotraukas neturint autoriaus ar kitos teisėto nuotraukų savininko sutikimo (pvz., skelbti tiesiog internete rastas prekės nuotraukas);

4.3.5. neskelbti nuorodų į kitas interneto svetaines.

4.4. Publikuotas Skelbimas AutoPublic.lt Naudotojų gali būti randamas AutoPublic.lt paieškoje pagal raktinį žodį ar kategoriją po keleto minučių nuo Skelbimo įkėlimo. Tačiau, sutrikus AutoPublic.lt veikimui ar dėl kitų natūralių techninių kliūčių, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę traktuoti, kad Skelbimas patalpinamas laiku, jeigu paieškoje jis pasidaro matomas ne vėliau kaip po 24 val. nuo jo įkėlimo.

4.5. Patalpinto Skelbimo pozicijai pagal paieškos rezultatus įtakos gali turėti talpinimo laikas, Skelbimo turinys, pavadinimas, paieškos žodžiai, prekės kaina, atsiliepimai ir reitingavimas bei kiti faktoriai.

 

5. PIRKĖJŲ REGISTRACIJA IR DALYVAVIMAS AutoPublic.lt

5.1. Naudodamasis AutoPublic.lt , Pirkėjas sutinka laikytis šių Naudojimosi taisyklių nuostatų.

5.2. Norėdamas įsigyti prekes Pirkėjas gali tai daryti svečio teisėmis (neprisiregistravęs) arba susikūręs vartotojo paskyrą AutoPublic.lt . Pirkėjas turi užpildyti registracijos formą elektroniniu būdu, pateikdamas pagrindinę asmeninę informaciją. Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save. Tuo atveju, kai pateikiama neteisinga, netiksli ar neišsami informacija, arba Paslaugų teikėjas turi pagrindo manyti, kad taip buvo pasielgta, Paslaugų teikėjas turi teisę stabdyti ar nutraukti Pirkėjo registraciją, blokuoti Pirkėjo anketą ir/ar atsisakyti Pirkėjui teikti savo paslaugas.

5.3. Pirkėjui yra suteikiami prisijungimo duomenys (prisijungimo vardas, kurį Pirkėjas susikuria pats, ir slaptažodis), su kuriais jis gali prisijungti prie AutoPublic.lt ir naudotis teikiamomis paslaugomis. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugumą, ir už visus veiksmus, kurie yra atliekami prisijungus su jo prisijungimo duomenimis.

5.4. Pirkėjas, įsidėjęs prekes į krepšelį, ir norėdamas užbaigti pirkimo-pardavimo sandorį, privalo už jas apmokėti 7 punkte nurodytais būdais ir terminais.

5.5. Pirkėjas, po pilnai įvykusio pirkimo-pardavimo sandorio, gaus automatinį kvietimą įvertinti bendrą apsipirkimo patirtį AutoPublic.lt 5 žvaigždučių vertinimo sistemoje.

5.6. Jeigu Pirkėjo slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo jį nedelsdamas pasikeisti.

5.7. Pirkėjas sutinka su tuo, kad Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už kitų svetainių prieinamumą ir jose talpinamos informacijos išsamumą, tikslumą, reklamos, produkto, ar kitos medžiagos egzistavimą.

 

6. PREKIŲ UŽSAKYMO SUTARTIS

6.1. Jeigu Pirkėjas nesutinka su interneto svetainės taisyklėmis bei nuostatomis, jis neprivalo pateikti užsakymo. Tiekėjas ir Pirkėjas sudaro tarpusavio sutartį, kai išsirinkęs norimas prekes iš svetainės, patvirtinęs užsakymą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir nurodęs, kur prekes pristatyti, pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Sutartis su Vartotoju galioja iki pilno užsakymo įvykdymo.

6.2. Pirkėjas, prieš formuodamas užsakymą iš interneto svetainės, privalo susipažinti su https://AutoPublic.lt taisyklėmis, nuostatomis bei reikalavimais. Sutartį su Pirkėju dėl Skelbime nurodytų prekių pirkimo-pardavimo sudaro Pardavėjas.

6.3. Pirkėjui sudėjus prekes i elektroninį pirkinių krepšelį, pardavėjui Sutikrinus prekes sandėlyje, per 24 val. nuo užsakymo atlikimo, el. paštu ir SMS žinute Pirkėjas gauna pasirinktą apmokėjimo nuorodą arba išankstinę sąskaitą apmokėjimui.

6.4. Tokia sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas sumoka už prekes, įdėtas į AutoPublic.lt elektroninį pirkinių krepšelį.

6.5. Jei prekės (-ių) nėra sandėlyje, Pirkėjui bus pasiūlyta alternatyva (kita prekė), jo krepšelis bus performuojamas arba anuliuojamas.

6.6. e.parduotuvės komanda per 24 val. Pirkėją informuoja el. paštu ir SMS žinute bei pateikia išsamią informaciją.

 

7. APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

7.1. Pirkėjas už įsigyjamas prekes sumoka šiais būdais:

7.1.1. per Paysera.lt, PayPal, atsiskaitymas grynais kurjeriui, pristačius prekes.

7.2. Sumokėjus už įsigytas prekes, Pardavėjas organizuoja prekių pristatymą Pirkėjui kitą darbo dieną po apmokėjimo gavimo.

 

 

8. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

8.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) per 1-3 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo. Prekės pristatomos nuo 8:00 iki 17:00 val. Prieš atvykstant kurjeris su Pirkėju susisiekia užsakymo metu nurodytu kontaktiniu telefonu ir SMS žinute.

8.2. Prekės pakuotėje privalomai turi būti dokumentai – Pirkėjo vardu išrašyta PVM sąskaita faktūra bei informacija dėl prekės grąžinimo. Taip pat ant siuntos pakuotės turi būti užklijuotas siuntos lipdukas, atspausdintas AutoPublic.lt Prekių atsiėmimas.

8.3. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.5. Užsakytas Prekes Pirkėjas turi atsiimti pats. Tokiais atvejais, kai Pirkėjo paskyroje nurodytu adresu Prekės yra pristatomas, tačiau jas atsiima ne pats Pirkėjas, Pirkėjas negali reikšti pretenzijų dėl jo Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.6. Gavus Prekes, būtina patikrinti siuntą kartu su Tiekėju arba jo atstovu. Pirkėjas, atsiimdamas Prekes, privalo patikrinti jų būklę, kokybę, kiekį, atkreipti dėmesį, ar nėra pažeista siuntinio pakuotė, ar gautas būtent jam skirtas siuntinys ir pan. Jeigu siuntinys turi neatitikimų, Pirkėjas nedelsiant turi užpildyti Prekių pristatymo dokumentą ar laisvos formos aktą, informuojantį apie Prekių neatitikimus.

8.7. Pirkėjui pasirašius Prekių pristatymo dokumentą ir nepaminėjus apie Prekių neatitikimus, pažeidimus, laikoma, kad Prekė pristatyta saugiai ir siuntinio kokybė atitiko Pirkėjo lūkesčius.

8.8. Kai Pirkėjas atsiima Prekes ir pasirašo priėmimo-perdavimo dokumentą, nuo to momento jam priklauso Prekės nuosavybės teisė. Prekės praradimo ar sugadinimo atveju už gautas Prekes atsakingas yra Pirkėjas.

 

9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1. Pardavėjas Pirkėjams sudaro galimybę per 10 (dešimt) dienų nuo jų gavimo grąžinti kokybiškas ir per 15 (penkiolika) dienų nuo jų gavimo grąžinti nekokybiškas prekes Prekių grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

10. PRETENZIJŲ TARP PIRKĖJO IR PARDAVĖJO NAGRINĖJIMAS

10.1. Šalys susitaria, jog Pirkėjo pretenzijas dėl prekių kokybės, jų atitikimo Skelbime nurodytai informacijai ar kitų susijusių aplinkybių, nagrinėja Paslaugų teikėjas, kuris turi teisę priimti preliminarų sprendimą dėl Pirkėjo pretenzijos pagrįstumo. Paslaugų teikėjui, įvertinus visas aplinkybes, nusprendus, jog Pirkėjo pretenzija pagrįsta, su šiuo sprendimu Pardavėjas įsipareigoja sutikti ir jį vykdyti. Ši pretenzijų sprendimo tvarka nėra laikoma alternatyvaus ginčų sprendimo būdu ir niekaip neužkerta kelio Pirkėjui ginti savo pažeistas teises kitais teisės aktų nustatytais būdais.

 

11. NAUDOJIMO TAISYKLIŲ SĄLYGŲ PAŽEIDIMAS

11.1. Naudotojas privalo laikytis šių Naudojimo taisyklių sąlygų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Priklausomai nuo padaryto pažeidimo pobūdžio, Paslaugų teikėjas turi teisę apriboti, sustabdyti ar panaikinti Naudotojo paskyrą, atšaukti neapmokėtus sandorius, panaikinti Skelbimus, arba juos perkelti į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo apačią, užlaikyti ar pašalinti netikslų, klaidinantį ar bet kokį kitą realybės ar teisės aktų reikalavimų neatitinkantį Skelbimo tekstą, įpareigoti Pardavėją grąžinti pinigus už apmokėtą prekę, sumažinti ar panaikinti suteiktas Pardavėjo nuolaidas, taip pat imtis kitokių techninių ir teisinių priemonių, jeigu Naudotojas:

11.1.1. pažeidžia teisės aktų ir šių Naudojimo taisyklių nuostatas;

11.1.2. kelia pavojų trečiųjų asmenų teisėms;

11.1.3. pateikia klaidingus registracijos duomenis arba laiku nesumoka privalomų mokesčių.

11.2. Apie numatomas arba įvykdytas sankcijas už atitinkamus Naudotojo taisyklių pažeidimus, Naudotojas informuojamas el. paštu, nurodytu Sutartyje arba registracijos AutoPublic.lt metu.

 

12. PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSAKOMYBĖ

12.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

12.1.1. dėti visas pastangas tam, kad teikiamos paslaugos būtų saugios, kokybiškos ir tinkamai funkcionuotų, kad Pardavėjo Skelbimai būtų tinkamai viešinami tol, kol prekės bus parduotos ar Pardavėjo iniciatyva pašalintos iš AutoPublic.lt;

12.1.2. Pirkėjui pasirinkus prekės pristatymo į Pirkėjo nurodytą vietą atsiųsti kurjerių tarnybą į Pardavėjo nurodytą prekės sandėliavimo vietą prekės surinkimui;

12.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:

12.2.1. keisti ir (ar) įvesti naujus atsiskaitymo ir pristatymo būdus bei naujus mokesčius. Apie pakeitimus Pirkėjai informuojami AutoPublic.lt , el. paštu ir asmeninėse paskyrose likus ne mažiau kaip 30 d. iki pakeitimų. Jeigu Pirkėjas ir toliau naudojasi AutoPublic.lt, laikoma, kad jis automatiškai sutinka su mokesčių sistemos pakeitimais ar naujų mokesčių įvedimu;

12.2.2. sustabdyti ar nutraukti paslaugų teikimą ir savo įsipareigojimų vykdymą, jeigu yra pagrįstos priežastys manyti, kad Pardavėjas nesilaiko šių Naudojimo taisyklių sąlygų ir/ar teisės aktų nuostatų.

12.3. Paslaugų teikėjas neatsako už:

12.3.1. jokius Naudotojo vykdomos veiklos procesus, rezultatus, pardavimų dinamiką, pelną ar nuostolius, kurie gali būti susiję su naudojimusi AutoPublic.lt ar negalėjimu jomis naudotis;

12.3.2. skelbimų turinio teisingumą, tikslumą, parduodamų prekių autentiškumą ir/ar kilmę, jų teisėtumą ir kokybę bei savalaikį apmokėjimą;

12.3.3. padarytą žalą Naudotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir (ar) jo patalpinimo AutoPublic.lt;

12.3.4. pirkėjo tapatybės patvirtinimą, taip pat už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio ir kitų asmens duomenų naudojimą. Paslaugų teikėjas neatsako už tai, jeigu dėl netinkamo duomenų naudojimo, tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija;

12.3.5. netinkamą Naudotojų elgesį AutoPublic.lt;

12.3.6. jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti Naudotojai ar kiti asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti Naudotojų paskyrose, komentaruose ar kaip kitos AutoPublic.lt pateiktos informacijos padarinys;

12.3.7. autorių teisių pažeidimus (pvz., įkeliant prekių nuotraukas), kitus intelektinių teisių pažeidimus ar bet kokio pobūdžio ir bet kokiais būdais Naudotojo atliekamą ar atliktą teisės aktų pažeidimą;

12.3.8. AutoPublic.lt ar duomenų bazės sutrikimą, duomenų praradimą ar už nuostolius Naudotojams ar kitiems asmenims, kilusius dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitų įvykių, dėl kurių Naudotojas negali naudotis AutoPublic.lt (interneto ryšio sutrikimai, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir kt.).

 

13. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

13.1. Paslaugų teikėjas tvarkys AutoPublic.lt svetainėje registracijos metu bei naudojantis svetaine Vartotojo pateiktus asmens duomenis, kurie reikalingi siekiant tinkamai teikti paslaugas. Vartotojas, sutikdamas su šio Susitarimo nuostatomis, patvirtina, kad asmens duomenys pateikiami tikslūs ir teisingi, laisva valia ir pareiškia, kad jie gali būti naudojami elektroninės prekybos AutoPublic.lt svetainėje (registravimosi, Skelbimų talpinimo, peržiūrėjimo, pirkimo, prekių pristatymo, sistemos administravimo) bei tiesioginės rinkodaros tikslais.

13.2. Vartotojas turi teisę:

13.2.1. susipažinti su Paslaugų teikėjo tvarkomais savo asmens duomenimis;

13.2.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;

13.2.3. nesutikti bei atsisakyti asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, bei kitas teises, numatytas galiojančiuose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

13.3. Dėl savo teisių įgyvendinimo Vartotojas gali kreiptis į Paslaugų teikėją interneto svetainėje nurodomais kontaktiniais duomenimis – elektroniniu paštu arba paštu. Prieš įgyvendinant Vartotojo teisę susipažinti su savo asmens duomenimis bei ištaisyti asmens duomenis, Vartotojas bus paprašytas įrodyti savo tapatybę bei pateikti asmens dokumento kopiją.

13.4. Vartotojas yra informuotas, kad jam naudojantis AutoPublic.lt svetaine ir prisijungiant prie jos, sistema automatiškai registruoja kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

13.5. Paslaugų teikėjas neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, neturėdamas tam teisėto pagrindo.

 

14. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

14.1. Visas AutoPublic.lt turinys, įskaitant jo parinkimą ir išdėstymą (išskyrus Naudotojų asmeninius duomenis ir jų įkeltą informaciją), visos teisės į AutoPublic.lt , interneto svetainės adresas, Paslaugų teikėjo iniciatyva į AutoPublic.lt įkelti prekių ženklai, kūriniai, programinė įranga ir/ar jos dalys, šūkiai, dizainai, grafiniai ženklai ir kiti intelektinės nuosavybės objektai, kurie pateikiami AutoPublic.lt yra Paslaugų teikėjo nuosavybė arba yra teisėtai naudojami Paslaugų teikėjo susitarimų su teisėtais intelektinės nuosavybės objektų savininkais ar kitų teisinę galią turinčių sandorių pagrindu. Be Paslaugų teikėjo sutikimo yra draudžiamas bet koks svetainės turinio, dizaino apdorojimas ar kopijavimas ir kitoks naudojimas.

14.2. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Naudotojų AutoPublic.lt naudojamus prekių ženklus (jei tokie būtų naudojami) ir negali prisiimti atsakomybės už bet kokius Naudotojų vykdomus intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų pažeidimus, jei Naudotojai tokius įvykdytų.

14.3. Pardavėjas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas publikuojamas turinys, įskaitant bet kokia intelektinę nuosavybę, yra AutoPublic.lt duomenų bazės dalis, ir Paslaugų teikėjo gali būti naudojami reklamos ar kitais tikslais neribotą laiką. Pardavėjas sutinka, kad autorinis ar licencinis atlyginimas už naudojimąsi tokiais Pardavėjui priklausančiais objektais nebus mokamas.

 

15. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

15.1. Slapukai (angl. „cookies“) yra maži duomenų failai, kuriuos naršyklė įrašo Vartotojo kompiuteryje arba įrenginyje. Slapukai leidžia tinklo serveriui perduoti duomenis į kompiuterį ar įrenginį įrašų saugojimo ir kitais tikslais. Kai pirmą kartą apsilankoma AutoPublic.lt svetainėje, slapukai yra perkeliami į Vartotojo kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Vartotojui naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Slapukai gali padėti internetinei svetainei suteikti Vartotojui malonesnę patirtį. Slapukai negali rinkti jokios kompiuteryje arba failuose esančios informacijos.

15.2. Slapukų pagalba, automatiniu būdu yra fiksuojami tinklalapio lankomumo duomenys: informacija apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas, kokia informacija dažniau skaitoma ir pan. Tai padeda Paslaugų teikėjui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu, ir suteikia galimybę pagerinti mūsų teikiamas paslaugas, supaprastinti informacijos pasiekiamumą.

15.3. Slapukai naudojami skaidriai ir atsakingai. Kokie slapukai įrašomi, Vartotojai gali peržiūrėti savo naršyklėje. Taip pat bet kada gali atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeičiant nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.

 

16. GINČŲ SPRENDIMAS

16.1. Jeigu kyla ginčas dėl šių Naudojimo taisyklių sąlygų, Paslaugų teikėjas teikia pirmenybę geranoriškam ginčų sprendimui, randant abi puses tenkinantį kompromisą. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.

 

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Naudojimo taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17.2. Jeigu kažkuri šių Naudojimo taisyklių nuostata bus paskelbta negaliojančia, niekine ar dėl tam tikrų priežasčių neįgyvendinama, ji bus pašalinta ir tai neturės įtakos kitų nuostatų galiojimui.

17.3. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę papildyti ar keisti šių Naudojimo taisyklių nuostatas, informuodamas Naudotojus apie tai el. paštu, asmeninėse paskyrose ir AutoPublic.lt svetainėje. Visi pakeitimai įsigalioja 30 dienų po jų paskelbimo. Jeigu Vartotojas toliau naudojasi AutoPublic.lt teikiamomis paslaugomis po šio termino, tai reiškia, kad jis automatiškai sutinka su pakeitimais.

17.4. Vartotojų ir Pardavėjų ginčus nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt).

17.5. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 524/2013 pagrindu, ginčai, susiję su ES įprastai gyvenančio vartotojo ir ES įsisteigusio komercinės veiklos subjekto sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą, kuri prieinam adresu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT

17.6. Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis į AutoPublic.lt konsultantus: Pagalba Online arba telefonu +370 640 66947.

  • DPD
  • Citadele
  • SEB
  • MasterCard
  • VISA
  • Paysera